Beiratkozás 2018-2019

Posted by lendvai in Hírek | Beiratkozás 2018-2019 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

Visegrád városban

a következő időpontokban történik: 

 

2018. május 2-án (szerdán) és

2018. május 3-án (csütörtökön) 08.00 – 16.00 óráig.

Helye: Fellegvár Óvoda (2025 Visegrád, Fő u. 18.)

 

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Visegrád Város Önkormányzata által fenntartott Fellegvár Óvodába elsősorban Visegrád város közigazgatási területén állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező szülők gyermekei, valamint Visegrádon dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

A Fellegvár Óvoda integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését is ellátó intézmény.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2018. május 3.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 A jelentkezéskor be kell mutatni:

– a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot, személyi igazolványt),

– a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

– a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló kártyát,

– a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

  

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot (2018. május 3.) követő huszonegyedik munkanap (2018. június 5.).

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 

Tájékoztatom, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

 

Visegrád, 2018. április 18.

 

Visegrád Város Önkormányzata